Oktober 2018

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2

  3. seja Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti

  Številka: 806
  Datum: 25.9. 2018
  Članom Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti

  V A B I L O
  Vabimo vas na 3. sejo Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v
  TOREK  2. 10. 2018 , ob 9,30. uri.
  v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, Ljubljana

  Predlagani dnevni red:
  1.    Potrditev zapisnika 2. seje Komisije odbora osnovne zdravstvene dejavnosti
  2.    Vpliv modela financiranja splošnih ambulant in otroškega in šolskega dispanzerja na širitev mreže ter na finančne posledice posameznih zavodov
  3.    Informacija o prejetih predlogih primarne zdravstvene ravni za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019
  4.    Imenovanje delovne skupine za pripravo nabora predlogov za SD 2019
  5.    Program Klinični farmacevti
  6.    Informacija o aktivnostih v okviru Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2019-2028
  7.    Predlogi in pobude
  Vabilu prilagamo:
  •    Zapisnik 2. seje Komisije odbora osnovne zdravstvene dejavnosti
  Prosimo, da se seje Komisije zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon 0592 27 190.
  Lep pozdrav,
  PREDSEDNIK KOMISIJE ODBORA
  OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI:
  Jože Veternik

   

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

  10. seja Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti

  Članom Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti

      
  V A B I L O

  Vabimo vas na10. sejo Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v
  torek, 9. oktobra 2018 ob 9:30 uri

  v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, Ljubljana
  Predlagani dnevni red:
  1.    Potrditev zapisnika 9. seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti
  2.    Informacija o Aneksu št. 2 k SD 2018
  3.    Informacija o prejetih predlogih primarne zdravstvene ravni za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019
  4.    Vpliv modela financiranja splošnih ambulant in otroškega in šolskega dispanzerja na širitev mreže ter na finančne posledice posameznih zavodov
  5.    Informacija o aktivnostih v okviru Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2019-2028
  6.     Informacija o sklepih 3. seje Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti dne 4. 9.2018
  7.    Razno

  Priloge in pojasnila k točkam dnevnega reda:
  K 1 Zapisnik 9. seje v prilogi
  K 2 Glede na terminski plan bi morala Vlada RS 4.10.2018 obravnavati sporna vprašanja Aneksa št. 2 k SD 2018. V kolikor Vlada RS sprejme Aneks št. 2 k SD 2018 bo predstavljena vsebina.
  K 3 Predstavljen bo zbir predlogov primarne zdravstvene ravni za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019, ki ga je na podlagi vseh prejetih predlogov oblikovala Delovna skupina, imenovana na 3. seji Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti dne 4.9.2018
  K 4 Predstavljena bo prezentacija financiranja SA in OŠD ter predlog spremembe modela financiranja
  K 5 V letu 2019 se bodo vzpostavili Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centri za duševno zdravje odraslih. Predstavljene bodo aktivnosti in sklepi delovne skupine Ministrstva za zdravje
  K 6 Dne 4.10. 2018 bo seja Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti. Sklepi komisije bodo predstavljeni


  Prosimo, da se seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon 0592 27 190.


                     
                                                                                                              Predsednik Odbora
                                                                                                  osnovne zdravstvene dejavnosti:
                                                                                                  mag. Stanislav PUŠNIK, dr.med., l.r.

   

 • 10

  10. seja Odbora bolnišnične dejavnosti

  Članom Odbora bolnišnične dejavnosti

  Številka: 908
  Datum:   3.10.2018


  V A B I L O


  na 10. sejo Odbora bolnišnične dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v sredo, 10. oktobra 2018 ob 9. uri v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.


  Predlagani dnevni red:
  1.    Potrditev zapisnika 9. skupne seja Odbora bolnišnic in Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (11.9.2018)
  2.    Aneks št. 2 k SD 2018 – poročilo o sprejetih spremembah
  3.    Oblikovanje predlogov za SD 2019
  4.    Opredelitev članov odbora o priključitvi k skupni tožbi zdravstvenih domov
  5.    Informacija o aktivnostih delovne skupine združenja v zvezi z računovodskimi pravili
  6.    Razno


  Priloge in obrazložitve k točkam dnevnega reda:
  K 1 Zapisnika 9. skupne seja Odbora bolnišnic in Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (11.9.2018)

  K 2 Združenje je na prejšnji seji poročalo o sprejetih spremembah na sestanku partnerjev. Dne 20.9.2018 je bila arbitraža, po terminskem planu pa naj bi Vlada Aneks št. 2 potrdila v začetku meseca oktobra. NA seji bomo predstavili dogovorjene predloge sprememb na arbitraži in v kolikor bo Vlada RS do seje potrdila aneks bomo predstavili vso sprejeto vsebino.  

  K 3 Delovna skupina predstavnikov bolnišnic bo v petek dne 5.10.2018 oblikovala končne predloge za SD 2019. Na seji bodo člani odločili o predlogih, ki jih bo Združenje vsem partnerjem posredovalo za SD 2019

  K 4 Na zadnji skupni seji odbora bolnišnic in zdravstvenih domov so predstavniki zdravstvenih domov predstavili aktivnosti skupne tožbe preko ene izmed odvetniških družb za priznanje dodatnih stroškov za leto 2017, ki so bili posledica dviga cen dela v drugi polovici leta 2017. Nekaj bolnišnic je izrazilo namero, da se pridruži že izvajanim aktivnostim.  Na seji bodo bolnišnice seznanjene z metodologijo oziroma načinom pristopa zdravstvenih domov k skupni tožbi in možnosti priključitve bolnišnic in odločitev bolnišnic o nadaljnih postopkih.


  Prosimo, da se seje Odbora bolnišnične dejavnosti zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon 0592 27 190.


  Lep pozdrav,


  Doc. dr. Milena Kramar Zupan
  Namestnica predsednika Odbora bolnišnične dejavnosti

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

  12. seja Upravnega odbora

  VABILO

  Vabimo vas na 12. sejo Upravnega odbora Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v
  ponedeljek, 22. oktobra 2018 ob 10. uri

  v sejni sobi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (Riharjeva ulica 38, 3. nadstropje, Ljubljana).


  Predlagani dnevni red:
  1.    Potrditev zapisnikov 10. seje (5. 9. 2018) in 11. seje Upravnega odbora (12. 9. 2018)
  2.    Obravnava predlogov za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019
  3.    Razno


  Priloge in pojasnila k točkam dnevnega reda:
  K 1 Poročilo, vezano na sklep 4 zapisnika 10. seje UO (5. 9. 2018)


  Prosimo, da se seje Upravnega odbora udeležite, tako prisotnost kot morebitno odsotnost pa sporočite na telefon 0592 27 190 oziroma preko elektronske pošte gp.zdruzenje@zdrzz.si.

  Lep pozdrav,


  Predsednica Upravnega odbora
  Doc. dr. Milena Kramar Zupan

  5. seja Odbora zobozdravstvene dejavnosti

  Članom Odbora zobozdravstvene dejavnosti


  V A B I L O

  Vabimo vas na 5. sejo Odbora zobozdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v

  ponedeljek, 22. oktobra  ob 13.00 uri

  na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, III. nadstropje, Ljubljana.

  Predlog dnevnega reda:
  1.    Potrditev zapisnika  4. seje Odbora zobozdravstvene dejavnosti
  2.    Informacija o sestanku ministra s podpredsednikom odbora zobozdravstvene dejavnosti
  3.    Sprejete spremembe v Aneksu 2 k SD 2018 na področju zobozdravstva
  4.    Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 – predlog sprememb in dopolnitev na področju zobozdravstva
  5.    Standardna kovina za fiksno protetiko
  6.    Razno.


  Priloge in obrazložitve k točkam dnevnega reda:
  K 1   Zapisnik 4. seje v prilogi
  K2  Podpredsednik odbora zobozdravstvene dejavnosti Darko Tomšič je poudaril 3 ključne težave na področju zobozdravstva, in sicer: pomanjkanje zobozdravstvenih programov, kar ima za posledico dolge čakalne dobe. V odboru pozdravljajo ukrep ministrstva, da se plača 20 % preseganje programov, kar je smiselno, da se nadaljuje tudi v letu 2019. Hkrati je poudaril, da se mora stroka zavzemati, da se v zdravstveni sistem uvede zobozdravstvena preventiva tudi za odrasle, in sicer s priznanjem storitev ustnih higienikov, ki so danes samoplačniški. Nazadnje je opozoril na težave pri vodenju čakalnih knjig v zobozdravstvu in prosil, da se ministrstvo zavzame za rešitev te problematike. V nadaljevanju bodo predstavljene pobude in predlogi strokovne službe združenja za realizacijo predstavljenih težav.  
  K3  V kolikor bo vlada RS dne 18.10.2018 obravnavala sporna vprašanja za Aneks 2 k SD 2018 bodo predstavljeni sprejeti predlogi na področju zobozdravstva.
  K4  Predstavljeni bodo predlogi sprememb in dopolnitev na področju zobozdravstva


  Prosimo vas, da se seje Odbora zobozdravstvene dejavnosti zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na tel št. 0592 27 190.

  Lep pozdrav!

                   Prim. Gorazd Sajko
  Predsednik Odbora zobozdravstvene dejavnosti

 • 23
 • 24
 • 25

  3. seja Komisije za notranji nadzor

  ČLANOM KOMISIJE ZA NOTRANJI NADZOR


  V a b i l o

  Vabimo vas na 3. sejo Komisije za notranji nadzor Upravnega odbora Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo

  v četrtek,  25. 10. 2018  ob 10.00 uri

  v sejni sobi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, III. nadstropje, Ljubljana.

  DNEVNI RED
  1.    Potrditev zapisnika 2. seje KNN (3. 4. 2018 )
  2.    Obravnava rezultatov ankete o izvedenih revizijah v JZZ za leto 2017 in priprava na jesensko delavnico
  3.    Obravanava predloga skupne seje članov KNN in Pravne komisije
  4.    Informacije in pobude
  •    Navodilo v zvezi s knjiženjem stroškov amortizacije in uskladitve stanja sredstev prejetih v upravljaje
  •    Dopis MZ v zvezi s izkazovanjem podatkov v zvezi z zadolževanjem ob polletnem poročilu JZZ
  •    Informacija o dokumentih, ki jih je pripravila delovna skupina združenja skupine za svetovanje JZZ v zvezi z ažuriranjem pravilnikov in navodil za potrebe poslovanja


  Prosimo vas, da se seje Komisije za notrani nadzor zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na tel št. 059227190 ali na e naslov nina.skerbec@zdrzz.si.


  Lep pozdrav!    

  Mag. Damjana Žun l. r.
  predsednica

 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Združenje zdravstvenih delavcev Slovenije