Dogovarjanje

Podlago za partnerska dogovarjanja za sprejem Splošnega dogovora daje 63. člen ZZVZZ. Partnerji (ZZZS, pristojne zbornice, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in drugi zavodi ter organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ter ministrstvo, pristojno za zdravje), vsako leto sprejmejo Splošni dogovor, ki opredeljuje vrsto in obseg programov zdravstvenih dejavnosti, zmogljivosti, potrebne za izvedbo dogovorjenega programa, obseg sredstev za programe, delitev finančnih sredstev po zdravstvenih dejavnostih, opredeljenih v dogovoru, izhodišča za oblikovanje vrednosti programa oziroma cen zdravstvenih storitev, merila za vrednotenje programov in druge podlage za sklepanje pogodb in reševanje sporov med ZZZS-jem in zdravstvenimi zavodi.

V skladu s Splošnim dogovorom imajo izvajalci zdravstvenih storitev, kolikor ne soglašajo s ponujeno pogodbo ZZZS-ja, možnost in pravico predložiti zahtevek za arbitražni postopek, da o sporu odloča arbitraža. Naloga Združenja je, da za svoje člane pripravi zahtevek za arbitražni postopek in sodeluje v obravnavi arbitražnega postopka.

SHIFT + A